Trang nhất » Giới thiệu

Giới thiệu về công ty

Tên Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC HÀ TĨNH

§    Tên tiếng Anh:

HATINH BOOK AND EQUIPTMENT EDUCATION JOINT STOCK COMPANY

§    Tên viết tắt:                                  HTBEEC0

§    Mã cổ phiếu:                                HBE

§    Trụ sở:                                        Số 58 Đường Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

§    Điện thoại:                                   0393. 893399                           

§    Fax:                                            0393. 852352

                  Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

§            Đại hội đồng cổ đông:Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo.

§            Hội đồng quản trị:Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

§            Ban kiểm soát:Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

§            Ban Tổng Giám đốc:

1- Tổng Giám đốc Công ty:

Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện Pháp luật của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm, không nhất thiết là cổ đông và có thể là thành viên HĐQT. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2- Phó Tổng Giám đốc Công ty:

Các Phó Tổng Giám đốc Công ty giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và uỷ quyền của Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền.

3- Kế toán trưởng Công ty:

Kế toán trưởng của Công ty giúp Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

§            Khối tham mưu: Gồm các phòng, các đơn vị thành viên, các ban có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành theo chức năng chuyên môn và chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc. Khối tham mưu của Công ty gồm các phòng thuộc văn phòng, các đơn vị thành viên với chức năng được quy định như sau:

1- Phòng Kế hoạch kinh doanh:

Phòng Kế hoạch kinh doanh có các chức năng sau:

­              Tổ chức phương án kinh doanh theo các hạng mục kinh doanh của Công ty;

­              Cung ứng vật tư cho Xí nghiệp Thiết bị giáo dục - Đồ chơi trẻ em;

­              Chỉ đạo khai thác mặt hàng của Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp.

­              Tổ chức liên kết đào tạo để  tổ chức các lớp học liên kết đào tạo;

­              Thu hồi công nợ cho Công ty;

­              Tổ chức khai thác thị trường và chăm sóc khách hàng.

2- Phòng Tài vụ

Phòng Tài vụ có chức năng thực hiện chế độ tài chính kế toán của Công ty và chủ động cung ứng vốn theo yêu cầu kế hoạch kinh doanh nhằm mục đích phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất cho Công ty.

3- Phòng Tổ chức Hành chính:

Phòng Tổ chức hành chính: có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị trực thuộc trong công tác quản lý cán bộ, công tác hành chính của Công ty. Ngoài ra, chức năng của phòng là làm dịch vụ xe cho thuê đồng thời điều hành xe vận tải hàng hóa và đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất cho Công ty; Cùng phòng Tài vụ quản lý tài sản của Công ty, thẩm định giá khi mua sắm cơ sở vật chất.

4- Phòng Xây dựng cơ bản:

Được thành lập theo quyết định số 104/2008/QĐ-TGĐ ngày 04/10/2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Phòng có chức năng xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất của Công ty trình Tổng Giám đốc; Chủ động tổ chức sửa chữa cơ sở vật chất toàn Công ty, xây dựng chăm sóc cảnh quan Công ty; Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và hoạt động dạy và học; Tham mưu và trình Tổng Giám đốc hợp đồng tư vấn giám sát và cùng giám sát các công trình xây dựng mới của Công ty; Tự giám sát các công trình dưới 500 triệu hoặc sửa chữa nhỏ.

Phòng Xây dựng cơ bản có 01 Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm nhiệm kỳ 05 năm và các thành viên có chuyên môn xây dựng, công nghệ thông tin, kỹ thuật điện nước, nghiệp vụ kế toán.

5- Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em:

Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em là sự phát triển của phòng Thiết bị sản xuất, được thành lập theo quyết định số 99/2008/QĐ-TGĐ ngày 02/10/2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em có chức năng thực hiện sản xuất thiết bị trường học và kinh doanh thiết bị giáo dục; Có trách nhiệm quản lý tài sản, Thiết bị tại Nhà máy sản xuất Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em của Công ty.

Tại Xí nghiệp thiết bị Giáo dục – Đồ chơi trẻ em có Giám đốc và Phó Giám đốc Xí nghiệp do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm nhiệm kỳ 5 năm; Có 6 tổ sản xuất: Tổ cơ khí, Tổ mộc, Tổ KCS, Tổ sơn tĩnh điện, Tổ lắp đặt và Tổ kỹ thuật.

6- Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp:

Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp là sự phát triển của Trung tâm Thương mại và Dịch vụ tổng hợp, được thành lập theo quyết định số 97/2008/QĐ-TGĐ ngày 02/10/2008 của Tổng Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH  Hà Tĩnh.

Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp có chức năng lập kế hoạch kinh doanh của đơn vị mình, thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt hiệu quả tối đa do Ban lãnh đạo Công ty giao; Mở rộng thị trường, tăng cường các hệ thống bán lẻ ở các địa phương tiến tới thành lập các Cửa hàng của Công ty trên các địa bàn trong tỉnh; Chủ động khai thác các mặt hàng, cải tiến cơ sở vật chất, công nghệ thông tin nhằm phục vụ kinh doanh tốt nhất.

Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp hiện tại có 01 Giám đốc do Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm nhiệm kỳ 5 năm, tiến tới sẽ bổ nhiệm Phó Giám đốc để đảm đương phát triển kinh doanh dịch vụ tốt hơn; Có 03 Cửa hàng trưởng với 03 Cửa hàng: Cửa hàng Sách - Thương mại tổng hợp (58 Phan Đình Phùng), Cửa hàng Thiết bị - Đồ chơi trẻ em (58 Phan Đình Phùng) và Cửa hàng Sách - Dịch vụ tổng hợp (Nguyễn Công Trứ).

7- Trung tâm liên kết Đào tạo và Dạy nghề tổng hợp:

 Trung tâm liên kết Đào tạo và Dạy nghề tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 61/2008/QĐ-GĐ ngày 15/06/2008 của Giám đốc Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh.

Trung tâm có chức năng mở các lớp dạy nghề phù hợp với yêu cầu của người lao động trong và ngoài tỉnh. Tháng 02/2009, Trung tâm thành lập thêm Bệnh viện Máy tính với nhiều chức năng: Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy tính; Kinh doanh máy tính; Đào tạo Bác sỹ máy tính, mở các lớp tin học văn phòng, ...

Trung tâm có 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc Trung tâm, 01 Giám đốc Bệnh viện Máy tính do Tổng Giám đốc bổ nhiệm nhiệm kỳ 05 năm. Các thành viên trong Trung tâm có chuyên môn cao nghiệp vụ tư vấn về Công nghệ thông tin; Được đào tạo ở các trường Đại học, được thăm quan thực tế và học tập ở Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ Nguyễn Hoàng.

Quy định chi tiết về chức năng và nhiệm vụ của từng chức danh và của các phòng ban Công ty theo quy định hiện hành của Tổng Giám đốc Công ty.

      Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty; Danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cơ cấu cổ đôngtại thời điểm 30/03/2009

v       Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 30/03/2009

Bảng 2 - Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại thời điểm 15/1/09