Báo cáo quản trị Công ty năm 2016

Thứ sáu - 03/02/2017 20:51
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
Untitled
Untitled
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
Số: 01/BC-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Hà Tĩnh, ngày 20  tháng 1 năm 2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2016

 
 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán
 
- Tên công ty niêm yết:       Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 58 Phan Đình Phùng – Phường Nam Hà – TP Hà Tĩnh
 -Điện thoại: 0393.897799; 884488  Fax: 0393.892839
- Email: gdhbec@gmail.com
- Vốn điều lệ: 22.310.580.000đ
- Mã chứng khoán (nếu có): HBE
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):
Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung
10/04/2016/NQ-ĐHĐCĐ  10/4/2016  Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
II. Hội đồng quản trị năm 2016:
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):
Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ngày bt đầu/không còn là thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Ông Hoàng Lê Bách Chủ tịch 22/8/2014 6/6 100  
2 Ông Đồng Văn Hùng Thành viên 22/8/2014 6/6 100  
3 Ông Lê Anh Quân Thành viên 22/8/2014 5/6 83,3 Đi công tác
4 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Thành viên 22/8/2014 5/6 83,3 Ốm
5 Bà Trần Thị Thu Hà Thành viên 22/8/2014 6/6 100  
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
- Giám sát công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược do HĐQT đề ra và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT đã đôn đốc và giám sát thường xuyên việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT; Giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.
- Chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2016:
Stt Số Nghị quyếtQuyết định Ngày Nội dung
1 01/2016/BB-HĐQT 23/2/2016 V/v chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
2 01/2016/NQ-HĐQT 23/2/2016 V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
3 02/2016/BB-HĐQT 31/3/2016 V/v đánh giá hoạt động quý 1/2016, kế hoạch quý 2/2016
4 03/2016/BB-HĐQT 31/5/2016 V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức
5 02/2016/NQ-HĐQT 31/5/2016 Về công tác tổ chức và công tác tiền lương năm 2016
6 04/BB-HĐQT 28/9/2016 V/v đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm, kế hoạch quý 4 năm 2016
7 05/BB-HĐQT 1/12/2016 V/v BC kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, kế hoạch công tác cuối năm
8 06/BB-HĐQT 15/12/2016 V/v thông qua phương án sáp nhập, tổ chức lại bộ máy sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV G.Dục HBE
9 03/NQ-HĐQT 15/12/2016 V/v thông qua phương án sáp nhập, tổ chức lại bộ máy sau khi sáp nhập Công ty TNHH MTV G.Dục HBE
III. Ban kiểm soát năm 2016:
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):
Stt Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu là thành viên BKS Số buổi họp BKS tham dự Tỷ lệ tham dự họp Lý do không tham dự họp
1 Nguyễn Thị Yến Trưởng BKS 18/5/2014 5 100  
2 Bà Nguyễn Thị Lan Thành viên BKS 18/5/2014 5 100  
3 Bà Đào Thị Thủy Thành viên BKS 18/5/2014 5 100  
2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty và có những kiến nghị phù hợp.
- Kiểm tra giám sát việc quản lý điều hành Công ty thông qua việc giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; Đánh giá công tác quản lý của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy trình triển khai thực hiện kế hoạch.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên, năm được kiểm toán
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:
- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi và thảo luận giữa Ban kiểm soát và HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý của Công ty.
- Toàn bộ tài liệu, biên bản họp của HĐQT đều được gửi Ban kiểm soát để nghiên cứu, cập nhật và đưa ra ý kiến đóng góp kịp thời.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không
IV. Đào tạo v quản trị công ty:
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty
1. Danh sách về người có liên quan của công ty
Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là NCLQ Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
1 Hoàng Lê Bách   CT HĐQT 011372944 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 22/8/14    
2 Đồng Văn Hùng   TV HĐQT 011133932 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 22/8/14    
3 Lê Anh Quân   TV HĐQT 011891418 81 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 22/8/14    
4 Ng. Thị Hồng Vân   TV HĐQT 183822809 58 Phan Đình Phùng-TPHT 22/8/14    
5 Nguyễn Thị Yến   Trưởng BKS 183678287 58 Phan Đình Phùng-TPHT 18/5/14    
6 Nguyễn Thị Lan   TV BKS 183511572 58 Phan Đình Phùng-TPHT 18/5/14    
7 Đào Thị Thuỷ   TV BKS 183485895 58 Phan Đình Phùng-TPHT 18/5/14    
8 Trần Thị Thu Hà   TV HĐQT,
Q. TGĐ
183006955 58 Phan Đình Phùng-TPHT 9/9/14    
Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấpNSH Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Thời điểm bắt đầu là NCLQ Thời điểm không còn là người có liên quan Lý do
9 Ng. Thị Thu Hằng   Phó TGĐ, KT trưởng 183016393 58 Phan Đình Phùng-TPHT 9/9/14    
10 Hồ Thị Nga   Phó TGĐ 183100452 58 Phan Đình Phùng-TPHT 4/2/15    
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không
4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2016)
1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (đính kèm danh sách)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

 

   Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)                                                                                                         Hoàng Lê Bách
 

CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
 
Stt Họ tên Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Chức vụ tại công ty (nếu có) Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Ghi chú
1 Hoàng Lê Bách   CT HĐQT          
NCLQ Hoàng Đạo Tùng   Không         Bố
Lê Thị Thu Lan   Không         Mẹ
Hoàng Tuấn Anh   Không         Em
Lê Thị Hương   Không         Vợ
Hoàng Hương Giang   Không         Con
2 Đồng Văn Hùng   TV HĐQT          
NCLQ Đặng Thị Học   Không         Mẹ
Lê Thị Mai Hạnh   Không         Vợ
Đồng Văn Dương   Không         Anh trai
Đồng Văn Dũng   Không         Em trai
3 Lê Anh Quân   TV HĐQT          
NCLQ Lê Quy   Không         Bố đẻ
Phạm Thị Thúy   Không         Mẹ đẻ
Nguyễn Thị Hậu   Không         Vợ
Lê Khánh Phương   Không         Con ruột, còn nhỏ
Lê Thanh Tùng   Không         Con ruột, còn nhỏ
Lê Anh   Không         Em ruột
4 Ng. Thị Hồng Vân   TV HĐQT          
NCLQ Vũ Anh Ngọc   Không         Chồng
Vũ Thành Nam   Không         Con
Vũ Thị Hà Phương   Không         Con
Nguyễn Thị Hồng Cẩm   Không         Chị gái
Nguyễn Thị Hiền   Không         Em gái
Nguyễn Ngọc Lân   Không         Em trai
Nguyễn Ngọc Lý   Không         Em trai
5 Nguyễn Thị Yến   Trưởng BKS          
NCLQ Nguyễn Văn Tánh   Không         Chồng
Nguyễn Thị Thanh Huyền   Không         Con
Nguyễn Huyền Châu   Không         Con
Nguyễn Văn Anh   Không         Em trai
Nguyễn Thị Bình   Không         Em gái
Nguyễn Thị Hồng Minh   Không         Em gái
Nguyễn Văn Cường   Không         Em trai
6 Nguyễn Thị Lan   TV BKS          
NCLQ Bùi Viết Cường   Không         Chồng
Bùi Thị Tuyết   Không         Con
Bùi Mạnh Hùng   Không         Con
Nguyễn Văn Nhân   Không         Anh trai
Nguyễn Thị Xuân   Không         Em gái
Nguyễn Thị Ba   Không         Em gái
Nguyễn Văn Tư   Không         Em trai
7 Đào Thị Thuỷ   TV BKS          
NCLQ Đào Xuân Hóa   Không         Bố
Hồ Thị Ngọc Anh   Không         Mẹ
Nguyễn Viết Xuân   Không         Chồng
Nguyễn Minh Quân   Không         Con
Đào Việt Phương   Không         Anh trai
Đào Quốc Khánh   Không         Em trai
8 Trần Thị Thu Hà   TV HĐQT,
Q. TGĐ
         
NCLQ Lê Minh Tài   Không         Chồng
Lê Thanh Hoàng   Không         Con trai
Lê Diệu Hằng   Không         Con gái
Trần Thị  Thu Hương   Không         Chị gái
Trần Quang Long   Không         Em trai
Trần Thị Minh Huế   Không         Em gái

9
Nguyễn Thị Thu Hằng   Phó TGĐ, KT trưởng-NĐUQ CBTT          
NCLQ Trần Thị Thư 0 Không         Mẹ
Lê Xuân Đề 0 Không         Chồng
Lê Thị Cẩm Trang 0 Nhân viên         Con gái
Lê Nguyễn Hoài Thương 0 Không         Con gái
Nguyễn Đình Minh 0 Không         Anh trai
Nguyễn Đình Hải 0 Không         Anh trai
Nguyễn Thị Nga 0 Không         Em gái
Nguyễn Thị Thu Hiền 0 Không         Em gái
10 Hồ Thị Nga   Phó TGĐ          
NCLQ Nguyễn Thị Đức   Không         Mẹ
Nguyễn Hữu Sơn   Không         Chồng
Nguyễn Hữu Mạnh   Không         Con trai
Hồ Thị Luận   Không         Chị gái
Hồ Thị Tam   Không         Em gái
Hồ Khắc Ý   Không         Em trai
                     
                                                                                                                                                                                    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                                                                                                                        Hoàng Lê Bách
 

Tác giả bài viết: HBEC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây